Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης για την Πράσινη Οικονομία

Τα προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την Πράσινη Οικονομία προσφέρονται δωρεάν και δικαιούχοι συμμετοχής σε αυτά είναι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αυτοαπασχολούμενοι και άνεργοι.

Πράσινη Οικονομία και Κέντρο Αριστείας «ΦΑΕΘΩΝ»

Στις 12 Οκτωβρίου 2023 υπογράφηκε Σύμβαση και Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) και της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο μετεξελίσσεται σε Κέντρο Αριστείας ΦΑΕΘΩΝ (PHAETHON), με σκοπό την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία. Η υπογραφείσα Σύμβαση προνοεί την υλοποίηση 148 προγραμμάτων κατάρτισης για την κατάρτιση 2.000 περίπου ατόμων. Το θεματολόγιο των προγραμμάτων κατάρτισης εστιάζεται σε διάφορους θεματικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των φωτοβολταϊκών συστημάτων, του έξυπνου δικτύου και των σύγχρονων τεχνολογιών, της ηλεκτροκίνησης, των ανερχόμενων τεχνολογιών και των έξυπνων πράσινων πόλεων.

Η παροχή προγραμμάτων κατάρτισης σε απασχολούμενους στον ιδιωτικό και τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αυτοαπασχολούμενους και ανέργους, σε πράσινες δεξιότητες οι οποίες να συμβαδίζουν με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.
 • Το Έργο στοχεύει στην απόκτηση νέων και την αναβάθμιση των υφιστάμενων γνώσεων και δεξιοτήτων απασχολουμένων που βρίσκονται σε επαγγέλματα ή τομείς της πράσινης οικονομίας, ή ανέργων που επιθυμούν να εργαστούν σε επαγγέλματα ή τομείς της πράσινης οικονομίας, μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από την Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο μετεξελίσσεται σε Κέντρο Αριστείας ΦΑΕΘΩΝ (PHAETHON).
 • Δικαιούχοι για συμμετοχή στο Έργο είναι φυσικά πρόσωπα, απασχολούμενοι στον ιδιωτικό και τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αυτοαπασχολούμενοι και άνεργοι, οι οποίοι θεωρούν ότι η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κατάρτισης ικανοποιεί ατομικές ανάγκες κατάρτισης.
 • Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης υποβάλλονται μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑνΑΔ «Ερμής».
 • Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης θα πρέπει πρώτα να εγγραφούν ως φυσικά πρόσωπα στο σύστημα Ερμής.

Καλύπτονται όλα τα έξοδα των προγραμμάτων και οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν μέρος στα προγράμματα δωρεάν.  Επίσης, καταβάλλονται επιδόματα σε άνεργους καταρτιζομένους για τη συμμετοχή τους σε καθορισμένα προγράμματα κατάρτισης στα οποία συμμετέχουν αποκλειστικά άνεργοι.

Προγράμματα Κατάρτισης – Πράσινη Οικονομία

 • Σχεδιαστής και εγκαταστάτης φωτοβολταϊκών συστημάτων

  Το πρόγραμμα παρέχει το αναγκαίο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για τον σχεδιασμό και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (ΦΒ) συστημάτων μικρής κλίμακας που είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο (<30 kW ισχύος). Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εν λόγω προγράμματος σε συνδυασμό με την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων «Έλεγχος και επιθεώρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων» και «Λειτουργία, συντήρηση, αξιολόγηση απόδοσης και αντιμετώπιση προβλημάτων φωτοβολταϊκών συστημάτων», οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν αξιολόγηση και πιστοποίηση από την ΑνΑΔ με βάση το Πρότυπο Επαγγελματικού Προσόντος «Τεχνικός εγκατάστασης και συντήρησης φωτοβολταϊκών συστημάτων» (CyQF/EQF:5).

  Δύναται να δοθεί αποκλειστικά για ανέργους

  Διάρκεια (ώρες): 40

 • Έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα: τεχνολογίες, διαχείριση και πρακτικές εφαρμογές

  Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την αναβάθμιση και διαμόρφωση του υφιστάμενου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και των υποδομών του σε έξυπνο ηλεκτρικό δίκτυο και με τις ανερχόμενες τεχνολογίες ευφυούς ενεργειακής διαχείρισης και ευελιξίας. Περαιτέρω, το πρόγραμμα αφορά τον σχεδιασμό και διαχείριση έξυπνων υποδομών με τεχνολογίες επικοινωνιών για βέλτιστη πληροφόρηση των καταναλωτών, έξυπνες συσκευές επικοινωνίας, ελέγχου και παρακολούθησης για τη μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας των κατοικιών και ανοιχτές διεπαφές για την εύκολη σύνδεση οικιακών συσκευών στο δίκτυο.

  Δύναται να δοθεί αποκλειστικά για ανέργους

  Διάρκεια (ώρες): 21

 • Έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας

  Το πρόγραμμα παρέχει διευρυμένες γνώσεις σε έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας όπως η ψηφιοποίηση ευφυών και ολοκληρωμένων ενεργειακών συστημάτων (χρήση έξυπνων μετρητών ενέργειας). Επιπλέον, το πρόγραμμα περιγράφει τη χρήση τεχνολογιών διαχείρισης ενέργειας όπως ευφυείς πρίζες, φωτισμό με αισθητήρες, απομακρυσμένη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ηλεκτρικών συσκευών με τη χρήση ευφυών συστημάτων. Το πρόγραμμα παρέχει επίσης το τεχνικό υπόβαθρο της διαδικασίας εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ενέργειας με βάση το πρότυπο ISO 50001:2018.

  Δύναται να δοθεί αποκλειστικά για ανέργους

  Διάρκεια (ώρες): 15

 • Οφέλη από τη δημιουργία και διαχείριση ενεργειακών κοινοτήτων

  Σκοπός του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των συμμετεχόντων με τις γνώσεις και τα εργαλεία που χρειάζονται για τη δημιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση ενεργειακών κοινοτήτων. Το πρόγραμμα παρέχει τις σχετικές γνώσεις και υπόβαθρο για τοπική και αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), αποθήκευση ενέργειας, βελτιστοποίηση ιδιοκατανάλωσης, διανομή και προμήθεια ενέργειας, την ανάπτυξη σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης και την εφαρμογή νανοδικτύων και μικροδικτύων σε ενεργειακές κοινότητες. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα παρέχει πληροφορίες για το πρόσφατο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και τις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρονται από τις ενεργειακές κοινότητες (περίπτωση χρήσης και επιχειρηματικά μοντέλα).

  Δύναται να δοθεί αποκλειστικά για ανέργους

  Διάρκεια (ώρες): 15

 • Kανόνες αγοράς ηλεκτρισμού

  Το πρόγραμμα στοχεύει να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες σχετικά με τη λειτουργία των ανταγωνιστικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες γνωρίζουν τα τελευταία χρόνια ραγδαία ανάπτυξη σε παγκόσμια κλίμακα και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, βάσει και της εν ισχύ μεταβατικής ρύθμισης στην αγορά ηλεκτρισμού της Κύπρου. Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση στις διαφορετικές αγορές ενέργειας και επιχειρηματικά μοντέλα που πρόκειται να λειτουργήσουν στην Κύπρο με το επερχόμενο άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού, τα προϊόντα που διαπραγματεύονται στις αγορές, τις μεθόδους διαπραγμάτευσης, τους μηχανισμούς διαμόρφωσης των τιμών και των βασικών αρχών και επενδυτικών στρατηγικών αναφορικά με την αγορά ενέργειας.

  Δύναται να δοθεί αποκλειστικά για ανέργους

  Διάρκεια (ώρες): 15

 • Ενσωμάτωση της ηλεκτρικής κινητικότητας στο σύστημα ηλεκτρισμού

  Το πρόγραμμα παρέχει τις γνώσεις που χρειάζονται στη μετάβαση προς την ηλεκτρική κινητικότητα όπως λειτουργία ηλεκτρικών οχημάτων, βασικές αρχές ηλεκτρικής φόρτισης, νέες τεχνολογίες και υποδομές που απαιτούνται για τα σημεία επαναφόρτισης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ενσωμάτωση τους στο ηλεκτρικό δίκτυο.

  Δύναται να δοθεί αποκλειστικά για ανέργους

  Διάρκεια (ώρες): 21

 • Εισαγωγή στα κτήρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας

  Το πρόγραμμα παρέχει το αναγκαίο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για τις στρατηγικές και τις τεχνολογίες που αφορούν τα κτήρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο τη μεγάλη ανάγκη για εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων. Το πρόγραμμα έχει σκοπό την κατάρτιση στον τομέα της προσαρμογής και αναδιατύπωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων με βάση την οδηγία Κ.Δ.Π. 366/2014, η οποία περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί ένα κτήριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας με βάση την υποχρέωση για όλα τα δημόσια κτήρια που κατασκευάζονται στην Κύπρο μετά την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και όλα τα κτήρια γενικά που κατασκευάζονται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020.

  Δύναται να δοθεί αποκλειστικά για ανέργους

  Διάρκεια (ώρες): 21

 • Πράσινο υδρογόνο στην ενεργειακή μετάβαση

  Το πρόγραμμα παρέχει τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με το πράσινο υδρογόνο στην ενεργειακή μετάβαση, όπως την παραγωγή υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακές υποδομές, τεχνολογίες ηλεκτρολύτη, κυψέλες καυσίμου και χρήση υδρογόνου σε οχήματα και βιομηχανία.

  Δύναται να δοθεί αποκλειστικά για ανέργους

  Διάρκεια (ώρες): 21

 • Αντλίες θερμότητας στη πράσινη μετάβαση

  Το πρόγραμμα παρέχει τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με τις αντλίες θερμότητας στην ενεργειακή μετάβαση, όπως σχεδιασμός συστήματος θέρμανσης και ψύξης, ενσωμάτωση τους με συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ποιότητα των προϊόντων και εγκαταστάσεων σε οικιστικά, εμπορικά κτήρια και σε βιομηχανίες, τη χρήση τους για θέρμανση και ψύξη σε ανακαινίσεις κατοικιών.

  Δύναται να δοθεί αποκλειστικά για ανέργους

  Διάρκεια (ώρες): 21

 • Έννοιες, πλαίσιο και πολιτικές για μια πράσινη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς

  Το πρόγραμμα παρέχει τις έννοιες, το σχετικό πλαίσιο και πολιτικές για τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς. Επιπλέον, το πρόγραμμα προσδιορίζει όλες τις ευνοϊκές συνθήκες που οδηγούν σε πράσινες εθνικές οικονομίες και τις κύριες ευκαιρίες και προκλήσεις σε βασικούς τομείς.

  Δύναται να δοθεί αποκλειστικά για ανέργους

  Διάρκεια (ώρες): 15

 • Λειτουργία, συντήρηση, αξιολόγηση απόδοσης και αντιμετώπιση προβλημάτων φωτοβολταϊκών συστημάτων

  Το πρόγραμμα παρέχει το αναγκαίο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για εποπτεία και έλεγχο φωτοβολταϊκών (ΦΒ) συστημάτων, συμπεριλαμβανομένου ελέγχων και μετρήσεων της λειτουργείας και απόδοσης των πλαισίων και του ηλεκτρολογικού/μηχανικού συστήματος, προληπτική συντήρηση, αξιολόγηση απόδοσης, αντιμετώπιση προβλημάτων και αποκατάστασης βλαβών. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εν λόγω προγράμματος σε συνδυασμό με την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων «Σχεδιαστής και εγκαταστάτης φωτοβολταϊκών συστημάτων» και «Έλεγχος και επιθεώρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων», οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν αξιολόγηση και πιστοποίηση από την ΑνΑΔ με βάση το Πρότυπο Επαγγελματικού Προσόντος «Τεχνικός εγκατάστασης και συντήρησης φωτοβολταϊκών συστημάτων» (CyQF/EQF:5).

  Δύναται να δοθεί αποκλειστικά για ανέργους

  Διάρκεια (ώρες): 21

 • Έλεγχος και επιθεώρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων

  Το πρόγραμμα παρέχει το αναγκαίο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για την διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας λειτουργίας φωτοβολταϊκών (ΦΒ) συστημάτων έτσι ώστε να διασφαλιστεί η μακρόχρονη λειτουργία και ελαχιστοποίηση σφαλμάτων των διασυνδεδεμένων με το δίκτυο ΦΒ συστημάτων. Το πρόγραμμα παρέχει δεξιότητες επαγγελματικής κατάρτισης στους ελέγχους της συνεχούς ρεύματος πλευράς, περιοδικούς ελέγχους της απόδοσης καθώς και της συμμόρφωσης των ελάχιστων απαιτήσεων για την τεκμηρίωση της απόδοσης και την επιθεώρηση των διασυνδεδεμένων ΦΒ συστημάτων, σύμφωνα με το πρότυπο EN 62446. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εν λόγω προγράμματος σε συνδυασμό με την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων «Σχεδιαστής και εγκαταστάτης φωτοβολταϊκών συστημάτων» και «Λειτουργία, συντήρηση, αξιολόγηση απόδοσης και αντιμετώπιση προβλημάτων φωτοβολταϊκών συστημάτων», οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν αξιολόγηση και πιστοποίηση από την ΑνΑΔ με βάση το Πρότυπο Επαγγελματικού Προσόντος «Τεχνικός εγκατάστασης και συντήρησης φωτοβολταϊκών συστημάτων» (CyQF/EQF:5).

  Δύναται να δοθεί αποκλειστικά για ανέργους

  Διάρκεια (ώρες): 21

 • Φωτοβολταϊκά συστήματα ενσωματωμένα στα κτήρια

  Το πρόγραμμα παρέχει το αναγκαίο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για το σχεδιασμό, εγκατάσταση και λειτουργεία νέων τεχνολογιών φωτοβολταϊκών (ΦΒ) συστημάτων που ενσωματώνονται και αντικαθιστούν υλικά του κελύφους του κτηρίου. Το πρόγραμμα παρέχει επίσης την απαραίτητη γνώση αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και ενσωμάτωσης ΦΒ σε αστικές κατασκευές (κτηριακές και οδικές υποδομές, ηχοφράγματα, φανοστάτες και σταθμούς φόρτισης ηλεκτρονικών οχημάτων).

  Δύναται να δοθεί αποκλειστικά για ανέργους

  Διάρκεια (ώρες): 21

 • Νέες έννοιες και αναδυόμενες εφαρμογές φωτοβολταϊκών (αυτόνομων και υβριδικών φωτοβολταϊκών συστημάτων, αγροβολταϊκών και πλωτών φωτοβολταϊκών)

  Το πρόγραμμα στοχεύει να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες σχετικά με τις νέες έννοιες και αναδυόμενες εφαρμογές φωτοβολταϊκών (ΦΒ) όπως τα αυτόνομα και υβριδικά ΦΒ συστήματα, αγροβολταϊκά, ΦΒ ενσωματωμένα σε οχήματα και πλωτά ΦΒ.

  Δύναται να δοθεί αποκλειστικά για ανέργους

  Διάρκεια (ώρες): 21

 • Κυκλική οικονομία ΦΒ συστημάτων: ευκαιρίες για επισκευή, επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση

  Το πρόγραμμα παρέχει την απαραίτητη γνώση και υπόβαθρο της κυκλικής οικονομίας για φωτοβολταϊκά (ΦΒ) συστήματα, και κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων ως προς τις ευκαιρίες που θα απορρέουν για επισκευή ΦΒ, ανακύκλωση ή/και επαναχρησιμοποίηση ΦΒ ή/και άχρηστών υλικών. Το πρόγραμμα παρέχει επίσης το αναγκαίο υπόβαθρο των επιπτώσεων των φωτοβολταϊκών στην απανθρακοποίηση του ενεργειακού τομέα.

  Δύναται να δοθεί αποκλειστικά για ανέργους

  Διάρκεια (ώρες): 15

 • Αποθήκευση ενέργειας: Πολύπλευρος ρόλος στο σύγχρονο ηλεκτρικό δίκτυο

  Το πρόγραμμα παρέχει το αναγκαίο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο σχετικά με την αποθήκευση ενέργειας και ειδικότερα για τα συστήματα οικιακής χρήσης. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη λειτουργία Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας (ΣΑΕ) που είναι συνδυασμένα με συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση των μπαταριών για μεγιστοποίηση της ιδιοκατανάλωσης και αυτάρκειας υποστατικών αλλά και για την προσφορά επικουρικών υπηρεσιών δικτύου. 

  Δύναται να δοθεί αποκλειστικά για ανέργους

  Διάρκεια (ώρες): 30

 • Ο ρόλος της ενεργειακής ευελιξίας και αποδοτικότητας στον μετασχηματισμό του δικτύου

  Το πρόγραμμα παρέχει τις σχετικές γνώσεις ενεργειακής ευελιξίας και αποδοτικότητας στον μετασχηματισμό του δικτύου και συμπεριλαμβάνει τεχνολογίες όπως διαχείριση της ζήτησης, ενσωμάτωση έξυπνων μετρητών και συσκευών, και τροποποίηση του προφίλ κατανάλωσης χρηστών. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα παρέχει το σχετικό υπόβαθρο των περιπτώσεων και επιχειρηματικών μοντέλων καθώς και του σχεδιασμού ενεργειακά ευέλικτων κτιρίων με χρήση τεχνολογιών διαχείρισης ζήτησης.

  Δύναται να δοθεί αποκλειστικά για ανέργους

  Διάρκεια (ώρες): 15

 • Aναδυόμενες τεχνολογίες και δεξιότητες για ανάπτυξη πιο έξυπνων και πράσινων πόλεων

  Το πρόγραμμα παρέχει γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τις αναδυόμενες τεχνολογίες όπως το διαδίκτυο των πραγμάτων, την τεχνητή νοημοσύνη, τη μηχανική μάθηση και τα μεγάλα δεδομένα για την ανάπτυξη πιο έξυπνων και πράσινων πόλεων.

  Δύναται να δοθεί αποκλειστικά για ανέργους

  Διάρκεια (ώρες): 15

 • Το πρακτικό μέρος των προγραμμάτων κατάρτισης θα διεξάγεται στα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Κύπρου, στη Λευκωσία.

Υποβάλετε αίτηση σήμερα

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Λεώνη Γεωργίου στο 22894392 | phaethon.training@ucy.ac.cy

Η ΑνΑΔ υλοποιεί το έργο «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία» στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου (2021-2026). Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Copyright 2024 | PHAETHON CoE